CAM FİBER DİŞ

Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin kullanımı

Diş eksikliğinin giderilmesinde

1- Köprü protezi olarak kullanımı,

Günümüzde restoratif diş hekimliğinde, metal alt yapının kullanılmadığı, kompozit yapay dişlerin komşu doğal dişlere yüksek yoğunlukta fiberler kullanılarak bağlandığı teknikler geliştirilmiştir.Dişte minimal operasyon gerektirmeleri,estetik olmaları,kısa sürede (tek seansta) hazırlanabilmeleri,metal içermemeleri, biyo uyumlu olmaları,tüm kompozit resin restorasyonları gibi tamiri kolay,yeniden polisaj yapılabilir olmaları,implant protezlere göre daha ekonomik ve cerrahi risk taşımamaları bu tip restorasyonların avantajlarıdır.

Metal destekli seramik restorasyonlara altarnatif olarak geliştirilen bu köprüler, travma yada başarısız endodontik tedavi nedeniyle kaybedilen dişlerin restorasyonunda,periodontal prognozun şüpheli olduğu durumlarda,lokal anesteziyi tolere edemeyen ve medikal nedenlerle uzun süreli tedavi uygulanamayan vakalarda kullanılabilmektedir.

Yapılan çalışmalarda bu tip destekli restorasyon ile destek diş arasındaki bağlanma dayanımının, metal destekli protetik restorasyonların destek dişe bağlanmalarına göre %50-100 oranında daha fazla olduğu belirtilmiştir.

2.Sallanan dişlerin splintlenmesi (sabitlenmesi)

3.Kırık diş restorasyonlarında

4.Endodontik post metaryeli olarak kullanımı

Cam fiber diş nedir?

Diş Hekimliğinde kullanılan Fiberler

1. Karbon-Grafit Fiberler:
Karbon fiberler ticari olarak ilk defa 1960’lı yrfiann başında üretilmiş ve diş he¬kimliğinde 1970’lerin başında kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ticari olarak kullanılan karbon fiberlerin çoğu polyakri-lonitrilin kombinasyonu ile hazırlanmakta¬dır. Ayrıca zift ve rayon gibi ön hazırlayıcı materyallerden de karbon fiberler üretil¬mektedir. Karbon fiberler ince tabakalar¬dan meydana gelen grafitlerin birbiri içine dağılmış fibrillerinden meydana gelmek-tedir. Karbon fiberler önceleri polimetil metakrilat (PMMA) yapısını güçlendirmek için kullanılmış ve polimerlerin kırılma da-yanıklılarım arttırmıştır. Koyu rengi de¬zavantaj oluşturmaktadır. Bu yüzden son yıllarda estetiğin çok önemli olmadığı, ka¬nal postlarında kullanılmaktadır.

2. Aramid Fiberler:
Aromatik poliamid fiberlerin jenerik ismidir. Organik polimerik yapıdaki bu fiber¬ler poly (paraphenylene terephthalamide) likit kristalin solüsyonlarından eğirilerek üretilmektedir. Gerilmeye karşı yüksek kuvvet ve dayanım göstermesine rağmen mikrofibriler yapısından dolayı sıkıştırma ve bükülme kuvvetlerine karşı diğer fiberlere oranla daha düşük dayanım göstermektedir. İlk kez DuPont tarafından ticari olarak Kevlar ismiyle üretilmiştir.

3. Polietilen Fiberler:
Organik polimer yapısındaki bir diğer
fiber de Ultra High Modulus VVeight Polietilen (UHMVVP) Fiberdir. Karbon-karbon çift bağı içeren bir hidrokarbon olan etilenin serbest radikal polimerizasyonu ile polietilen oluşturulmaktadır. Polietilenin eğirilmesi ile polimerik zincirler düzenlenmekte ve yüksek oryantasyona sahip po Diş hekimliğinde, dişin yapısal bütünlüğünün korunması ve çevre dokulara zarar vermeden fonksiyonun geri iadesi, uyulması gereken önemli kurallardan biridir. Eksik dişlerin tamamlanmasında kullanılan kronköprü restorasyonlarında komşu dişlerin mine ve dentin dokularından yapılan madde kaybı, dişlerin yapısal bütünlüğünün korunması ilkesine ters düşmektedir.

Zaman içinde istenmeyen bu kayıpları önlemek amacıyla daha konservatif yöntemler bulma arayışı içine girilmiştir. Bu arayış, dişlerin yapısal bütünlüğünü daha az tehdit edecek preparasyonlar geliştirilmesini sağlamıştır.

Bu düşünce doğrultusunda, dayanak dişten daha az madde kaybı ile küçük ara boşlukları onarmanın yollan aranmış ve çeşitli konservatif restorasyonlar önerilmiştir.

Dört yüzü bulunan ön keser dişlerde labial yüz korunarak dişin üç yüzünü örtecek şekilde yapılan döküm kronlar, beş yüzü olan molar ve premolar dişlerde bukkal yüz korunarak yapılan döküm 4/5 kronlar, klasik kronlara göre dişte daha az madde kaybına yol açmakta, aynı zamanda da iyi bir estetik sağlamaktadır.

Onley ve inley tutucular preparasyon miktarı olarak konvansiyonel kronlara oranla çok daha konservatif olup, birçok avantaj ve üstünlük sergilemektedirlietilen fiberler meydana gelmektedir. Doğal rengi, düşük yoğunluğu ve biyolojik uyumluluğu gibi avantajları bulunmaktadır. Polietilen fiberlerin en büyük dezavantajı 140°C’den sonra yapısal olarak bozulmaları nedeniyle yüksek ısı ile polimerize olan kompozitlerle kullanılamamasıdır. Diş hekimliğinde kullanılan polietilen fiberlerle beklenen başarının sağlanamamasının polimer kompozitle fiberin adez-yonundaki problemden kaynaklandığı bildirilmekte ve bunun nedeni olarak da fiberin yumuşak bir yüzeye sahip olması ve fiberde kimyasal bağlanma yüzeyleridir

Cam fiber ile güçlendirilmiş rezin bağlı kompozit (FRC) köprülerin geleneksel metal altyapılı rezin bağlı köprülerden daha yüksek başarı oranına sahip olduğu açıklandı.

Prof. Pekka Vallittu ve ekibi tarafından yürütülen bu çalışmada, toplam 29 FRC (Stick™, Stick Tech Ltd.) köprü hazırlanmış ve 63 aya varan (5.25 yıl) bir süre ile hasta üzerinde takip edilmiştir. Bu FRC köprüler alt veya üst çenede bir ila üç diş eksikliğini gidermek için laboratuvarda hazırlanmış idi. Devamlı tek doğrultulu cam fiber kullanılarak bağlayıcı kanatlar, inlayler, tüm kuronlar veya bunların kombinasyonlarını içeren köprü altyapıları hazırlandı.
Takip periyodu sonrasında restorasyonların toplam ağızda kalabilme oranı %75 idi (Kaplan-Meier survival probability). 29 altyapının ikisi kırılmaya uğradı, üç tanesi ise bağlandığı yüzeyden ayrıldı. Yüzeyden ayrılan altyapılar ağızda başarı ile tamir edilerek toplam fonksiyonel ağızda kalabilme oranını %93’ e yükseltti.

Klinik açıdan bu sonuçlara göre:

Köprü restorasyonu içerisine çeşitli bağlayıcı elemanlar (inlayler, kuronlar, yüzey tutunması için kanatlar) dahil edilebilir

Cam fiber ile güçlendirilmiş kompozit köprüler gerektiğinde kolaylıkla tamir edilebilir veya tüm retorasyon üzerinde değişiklik yapılabilir

Cam fiber uygulamalarında minimal düzeyde invaziv yöntemler kullanılabilir.

Ayrıca, Cam Fiber uygulamaları: ekonomiktir, zamandan tasarruf sağlar, mükemmel estetik sonuçlar elde edilebilir ve metal içermez.

Prof. Pekka Vallittu’ya göre, “Cam Fiber ile güçlendirilmiş köprüler sabit parsiyel protezler için geleneksel metal altyapılı köprüler veya implant destekli köprülerden daha ekonomik tedavi seçenekleri sunmaktadır. Bu Cam fiberlerin hem hastalar, hem de dişhekimleri için sağladığı önemli bir avantajıdır”. “Ayrıca, Stick Fiber ile güçlendirilmiş kompozitler ile köprümüzü hastamızın ihtiyaçlarına göre uyumlandırabiliriz. Köprü restorasyonu dişe iyi biçimde bağlanabildiğinden dolayı bu yöntem sağlıklı dokuları korumaktadır ve pratiktir.”

Prof. Vallittu, “Günümüzde cam fiber ile güçlendirilmiş restorasyonların uzun vadede kullanılamayacağını gösteren hiçbir kanıt mevcut değildir. Cam fiber ile güçlendirilmiş kompozit restorasyonlar ile en azından geleneksel köprüler için beklenen ihtiyacı gelecekte çok uzun bir tarihe kadar erteleyebiliriz.” şeklinde devam etmektedir.

Diş hekimliğinde, dişin yapısal bütünlüğünün korunması ve çevre dokulara zarar vermeden fonksiyonun geri iadesi, uyulması gereken önemli kurallardan biridir. Eksik dişlerin tamamlanmasında kullanılan kronköprü restorasyonlarında komşu dişlerin mine ve dentin dokularından yapılan madde kaybı, dişlerin yapısal bütünlüğünün korunması ilkesine ters düşmektedir.

Zaman içinde istenmeyen bu kayıpları önlemek amacıyla daha konservatif yöntemler bulma arayışı içine girilmiştir. Bu arayış, dişlerin yapısal bütünlüğünü daha az tehdit edecek preparasyonlar geliştirilmesini sağlamıştır.

Bu düşünce doğrultusunda, dayanak dişten daha az madde kaybı ile küçük ara boşlukları onarmanın yollan aranmış ve çeşitli konservatif restorasyonlar önerilmiştir.

Dört yüzü bulunan ön keser dişlerde labial yüz korunarak dişin üç yüzünü örtecek şekilde yapılan döküm kronlar, beş yüzü olan molar ve premolar dişlerde bukkal yüz korunarak yapılan döküm 4/5 kronlar, klasik kronlara göre dişte daha az madde kaybına yol açmakta, aynı zamanda da iyi bir estetik sağlamaktadır.

Onley ve inley tutucular preparasyon miktarı olarak konvansiyonel kronlara oranla çok daha konservatif olup, birçok avantaj ve üstünlük sergilemektedir

20120602-215832.jpg